Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja za prodaju i servisiranje proizvoda tvrtke Pertec Machines d.o.o. (u daljnjem tekstu “Šivanol®”) Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se za sve ugovorne odnose između Šivanol® i stranaka, koji su pravne osobe ili obrtnici, ako takvi opći uvjeti poslovanja nisu u cijelosti ili djelomično izričito isključeni pismenim ugovorom između Šivanol® i stranke odnosno ako su pojedina pitanja u pismenom ugovoru između Šivanol® i stranke uređena drugačije.

Prodavači u Šivanol® centru i prodajni savjetnici mogu sklapati poslove samo u okviru ovih općih uvjeta poslovanja.

Smatra se da je stranka prihvatila ove opće uvjete poslovanja ispostavljanjem narudžbe na osnovu ponude Šivanol®, a u svakom slučaju potpisivanjem računa / izdatnice.

Ovi opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 1. svibnja 2022. g. i zamjenjuju sve ranije opće uvjete poslovanja.

Opći uvjeti su objavljeni su na internetskoj stranici www.sivanol.hr.

  1. Zajedničke odredbe

Ponuda/Narudžba: Ponuda Šivanol® mora biti pisana, usmene ponude nisu obvezujuće. Pisane ponude Šivanol® obvezuju 8 dana od nadnevka naznačenog u ponudi, ako u pojedinoj ponudi nije drugačije određeno. Narudžba stranke mora biti pisana, usmena narudžba vrijedi samo u slučaju izdavanja pisanog dokumenta od strane Šivanol® koji je stranka potpisala prilikom preuzimanja robe. Šivanol® zadržava pravo da narudžbe prihvati djelomično ili iste bez obrazloženja odbije u kojem slučaju se ugovor ne smatra sklopljen primitkom narudžbe od strane Šivanol®.

Cijene: Za prodaju i servisiranje proizvoda vrijede cijene prema cjeniku Šivanol®, važećem na dan ispostavljanja dokumenta. Cijene su navedene bez PDV te ne sadržavaju nikakve dodatne usluge kod preuzimanja u našem skladištu.

Uvjeti plaćanja: Stranka je dužna plaćati svoje obveze u roku, sukladno datumima navedenim na računima. Šivanol® može stranci prema vlastitoj prosudbi odobriti uvjete plaćanja s odgodom plaćanja i odgovarajućim limitom otvorenih nepodmirenih plaćanja. Činjenica da je stranci jednom ili više puta odobrena odgoda plaćanja ili drugi povoljniji uvjeti plaćanja, ne predstavlja nikakve obveze za Šivanol® da mora odobriti odgodu plaćanja ili druge povoljnije uvjete plaćanja također u budućnosti.

Kašnjenja u plaćanju: U slučaju kašnjenja u plaćanju Šivanol® ima pravo na zakonske zatezne kamate. Nadalje, stranka se obvezuje Šivanol® podmiriti svaku štetu, koja bi nastala zbog kašnjenja s rokovima plaćanja, uključujući troškove opomena, odvjetničke troškove te troškove sudskih i ostalih postupaka. U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja, Šivanol® će obustaviti sve daljnje isporuke stranci.

Garancija i Jamstvo (isključenje odgovornosti)

Za Šivanol® proizvode vrijede garancijski uvjeti, koji su priloženi pojedinom proizvodu.

Šivanol® garantira i jamči da su proizvodi koje prodaje proizvedeni iz besprijekornih materijala te bez grešaka u izradi. Šivanol® jamči za ispravnost svojih proizvoda 12 mjeseci (ili ako drugačije nije navedeno na računu) od predaje proizvoda stranci. Garancija i jamstvo vrijede pod uvjetom da se proizvod koristi, održava i čisti sukladno uputama za korištenje izdanim od strane proizvođača, te da je osigurana tehnička jedinstvenost, dakle da se koriste samo potrošni materijali, dodatna oprema i zamjenski dijelovi prema preporuci Šivanol®.

Ako izričito nije drugačije određeno, zahtjeve na osnovu garancija i jamstava prema Šivanol® potrebno je ostvarivati u roku od 12 mjeseci (ili ako nije drugačije navedeno na računu/ugovoru) od predaje proizvoda stranci. Jamstvo i garancija obuhvaćaju besplatni popravak ili besplatnu zamjenu neispravnih dijelova. Garancijom i jamstvom nisu obuhvaćeni popravci i zamjene proizvoda i njihovih dijelova zbog njihovog uobičajenog trošenja. Šivanol® prije svega ne jamči za gubitak ili troškove vezane za korištenje ili nemogućnost korištenja uređaja iz bilo kojeg razloga, osim ako je dokazano da je greška uzrokovana od strane Šivanol® namjerno ili zbog teškog nemara. Međutim navedeno ne vrijedi u slučaju zahtjeva s naslova garancije za besprijekorno djelovanje uređaja, u kojem slučaju stranka ostvaruje sva prava sukladno zakonu. Prava s osnove garancije i jamstava prestaju u slučaju nepoštivanja ovih općih uvjeta poslovanja i uvjeta navedenih u garancijskom listu, kao i u slučaju popravaka proizvoda ili dijela proizvoda koji stranka izvrši sama ili koje izvrši osoblje ovlašteno od Šivanol®. Prava s osnove garancije i jamstava potrebno je ostvarivati odmah nakon otkrivanja greške te uređaj i/ili neispravne dijelove odmah dostaviti na popravak i/ili zamjenu nadležnoj poslovnoj jedinici Šivanol® o vlastitom trošku osim ako je izričito drugačije određeno. Glede odabira i korištenja dostavljene robe stranka je osobno odgovorna. Savjetovanje/edukacija u svezi korištenja obvezujuće je samo ako to Šivanol® pismeno potvrdi. Šivanol® ne priznaje nikakva prešutno dana jamstva glede korištenja ili primjerenosti za određenu svrhu.

Ograničenje odštetne odgovornosti

Šivanol® ne odgovara za štetu koja stranci nastane iz bilo kojeg pravnog razloga, prije svega zbog kašnjenja, nemogućnosti izvršenja usluge, posljedične štete zbog grešaka ili neispravnosti proizvoda ili zbog nedopuštenog postupanja, osim ako je Šivanol® štetu prouzročio namjerno ili iz krajnje nepažnje. Namjerno uzrokovanje štete ili uzrokovanje zbog krajnje nepažnje stranka mora dokazati. Stranka je dužna pridržavati se uputa za korištenje, koje su priložene uz isporučenu robu ili se nalaze na QR kodu (2d kodu) na stroju. U slučaju nepridržavanja tih uputa ili nepridržavanja zakonski određenih uvjeta, Šivanol® ne priznaje jamstvo.

Sporovi: Stranka i Šivanol® će sve sporove, koji bi proizašli na osnovu međusobnih ugovornih odnosa, pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju da takvo rješenje nije moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud u Zagrebu.

  1. Odredbe koje se primjenjuju u svezi prodaje proizvoda

Osim zajedničkih odredbi, u svezi prodaje proizvoda također se primjenjuju slijedeće posebne odredbe:

Isporuka: Mjesto isporuke proizvoda je DAP skladište Šivanol® (INCOTERMS 2010). Možebitne troškove dostave i opasnost od uništenja ili oštećenja proizvoda tijekom dostave snosi stranka, osim u slučajevima prema slijedećem stavku. Šivanol® strankama nudi kupnju proizvoda te izravnu dostavu stranci na traženu adresu. U sustavu izravnih dostava nude se proizvodi u količini koja je specijalno (i/ili tvornički) pakirana u jednom komadu ambalaže/palete. Prilikom dostave na željenu adresi Šivanol® zaračunava kupcima trošak prijevoza, sukladno cjeniku prijevozničkih usluga na dan kupnje/isporuke.

Prodaja i dostava proizvoda vrše se na osnovu narudžbe koju je dala stranka te prema uvjetima, utvrđenim ponudom Šivanol®. Prihvaćanje ponude potvrđuje stanka potpisom te se obvezuje potpisane dokumente poslati Šivanol® poštom ili e-mailom (skenirano), putem prodajnog savjetnika Šivanol® ili uplatom po službenoj ponudi Šivanol®. Isporuka naručenih proizvoda vrši se u roku koji je određen u ponudi Šivanol® i to:

  • Šivanol® jamči kupcima dostavu robe koja se izvršava na adresu navedenu u narudžbi.
  • Ekspresne i posebne dostave Šivanol® zaračunava kupcu. Kupcu se zaračunavaju stvarni troškovi prema cjeniku tvrtke prijevoznika.
  • Šivanol® zadržava pravo djelomičnog izvršenja dostave.

Stranka se obvezuje da će prilikom dostave provjeriti sadržaj pošiljke. Možebitni količinski nedostaci moraju se zabilježiti na dostavnici, u protivnom stranka gubi pravo na žalbu. U slučaju utvrđenih količinskih nedostataka, stranka može zatražiti dostavu naručene količine ili odgovarajuće sniženje vrijednosti isporučene robe. Ako je količina dostavljenih proizvoda veća od naručene, stranka može odbiti preuzimanje viška. Ako stranka preuzme veću količinu proizvoda od one koju je naručila, suglasna je da će biti terećena za vrijednost viška iznad naručene količine. Ako stranka ustvrdi da pošiljka sadrži drugačije proizvode od onih koje je naručila, mora odbiti preuzimanje pošiljke, inače vrijedi da je stranka suglasna sa sadržajem narudžbe te da će podmiriti troškove preuzete robe, sukladno cijenama važećim na dan dostave pošiljke.

Preuzimanje dostavljene robe stranka potvrđuje na prijevoznoj ispravi i na kopiji dostavnice. Prijevozna isprava i kopija dostavnice mora sadržavati slijedeće podatke: naziv stranke, ime i prezime i potpis osobe koja je ovlaštena za preuzimanje pošiljki. Preporučene pošiljke mogu se uručiti isključivo osobama, koje su pismeno ovlaštene.

Rok isporuke: Šivanol® nastoji poštivati dogovorene rokove isporuka, međutim ne opravdava odustajanje od narudžbe za kašnjenja u isporukama u trajanju do tri (3) mjeseca. Viša sila, odnosno druge nepredvidive okolnosti koje nije uzrokovao Šivanol®, istog oslobađaju svih obveza vezanih za isporuku, a stranka ostvaruje pravo na povrat ranije plaćenih iznosa.

Povrat robe: U roku 8 dana moguć je povrat kupljene robe pod uvjetom da na robi nema tragova korištenja. Vrijednošću vraćene robe smatra se vrijednost navedena na računu. Robu koja nije standardna te u tekućoj godini nije uključena u katalog proizvoda Šivanol® i robu, čije stjecanje je –prema želji kupca- iziskivalo dodatne napore od strane Šivanol®, nije moguće vratiti. Proizvode sa određenim rokom korištenja i opremu, koja se je ranije koristila u svrhe demonstriranja, nije moguće vratiti.

Stranka je dužna proizvode nakon primitka pregledati te o vidljivim nedostatcima odmah, a najkasnije u roku osam (8) dana nakon dana isporuke obavijestiti Šivanol®. Stranka u obavijesti o grešci istu mora detaljno opisati (njen opseg i prirodu) te Šivanol® omogućiti da izvrši pregled proizvoda, ako isti to zatraži.

O skrivenim nedostatcima proizvoda, stranka je obvezna Šivanol® obavijestiti odmah, a najkasnije u roku osam (8) dana nakon uočavanja istih. Šivanol® nije odgovoran za greške koje se pokažu nakon više od šest (6) mjeseci od dana isporuke, osim za proizvode glede kojih je zakonom propisan dulji rok.

Stranka zbog nedostataka proizvoda može otkazati ugovor samo u slučaju ako je prije toga Šivanol® omogućila dodatni rok da joj isporuči proizvod bez nedostatka.

Pravo na povrat štete zbog grešaka, uključujući posljedičnu štetu, stranka ostvaruje samo u slučaju ako je greška bila uzrokovana namjerno ili zbog krajnje nepažnje od strane Šivanol®.

Vlasničko pravo: Šivanol® prodaje i isporučuje proizvode isključivo sa zadržavanjem vlasničkog prava na proizvodima. Stranka u vrijeme do prelaska vlasničkog prava na nju nema pravo prosljeđivati isporučenu robu trećim osobama. Vlasničko pravo na robi prelazi s Šivanol® na stranku kada ista podmiri ukupnu kupoprodajnu cijenu i ostala možebitna potraživanja koje Šivanol® ima prema stranci, te nakon što je proizvod isporučen stranci. Stranka se obvezuje da će bilo kada dopustiti pristup svom pogonu u svrhu provjere robe sa zadržanim pravom vlasništva. Ako stranka krši obveze, uz poštivanje ugovornih odredbi i prema vlastitoj prosudbi Šivanol® zadržava pravo zahtijevati izručenje robe sa zadržanim pravom vlasništva, te istu oduzeti u prostorijama stranke, a sukladno važećim Zakonskim odredbama.

  1. Odredbe koje se primjenjuju za servisiranje proizvoda

Osim zajedničkih odredbi u slučaju servisiranja proizvoda primjenjuju se također slijedeće posebne odredbe:

Preuzimanje neispravnih proizvoda: Šivanol® izvodi garancijske i izvan garancijske popravke. Osnova za preuzimanje neispravnih proizvoda je pismena narudžba za popravak, sastavljena nakon prijavljenog kvara uz potpis stranke. Popravak stranka može naručiti u Šivanol® centru ili u servisu na broj 099 545 8877.

Troškovi prijevoza: Šivanol® naplaćuje dolazak servisera na intervenciju prema službenom cjeniku. Stranka snosi trošak dostave popravljenih proizvoda, koji su pod garancijom, na željenu adresu. Troškove dostave proizvoda, koji nisu u garancijskom roku, snosi stranka. Neispravni proizvodi koje stranka preda dostavnoj službi tj. kuriru, moraju biti na odgovarajući način pakirani zbog sprječavanja oštećenja tijekom prijevoza. Troškove ambalaže i pakiranja dostavljanih proizvoda, koji se odnose na izvan garancijske popravke, snosi stranka.

Uvjeti za izvođenje popravaka: Opseg popravka ovisi o stupnju oštećenja proizvoda i utvrđenog kvara. Popravak proizvoda obuhvaća vraćanje njegove funkcionalnosti i djelovanja kako bi se omogućilo daljnje korištenje proizvoda u odgovarajućim uvjetima. Način izvedbe popravka određuju unutarnji postupci, smjernice za izvođenje popravaka proizvoda i standardi kvalitete Šivanol®, koji su posebno određeni za svaku vrstu proizvoda.

Troškovi popravka: Nakon izvedbe popravka stranka će biti terećena za troškove istog na osnovu Šivanol® cjenika rezervnih dijelova, robe i rada.

Prethodna izrada procjene troškova popravka: U slučaju da stranka zahtijeva prethodnu izradu procjene troškova popravka, Šivanol® joj izradu procjene troškova popravka zaračunava u odnosu na utrošeno vrijeme, prema cijeni radnog sata, kako je određena u cjeniku Šivanol®, važećem na dan izrade procjene troškova popravka. Procjena troškova popravka zaračunava se također u slučaju kada se popravak ne izvrši. Ako u roku od jednog mjeseca nakon ispostavljanja procjene troškova popravka Šivanol® ne primi narudžbu popravka, stranci se vraća proizvod bez izvršenog popravka i u rastavljenom stanju. Ukoliko stranka proizvod ne preuzme u roku 3 mjeseca od datuma narudžbe za popravak odnosno obavijesti o izvršenom popravku, Šivanol® nije dužan proizvod vratiti stranci. Šivanol® ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu i nezgode nastale radi daljnjeg korištenja proizvoda koji je vraćen stranci bez izvršenog popravka. Šivanol® izrađuje procjenu troškova popravka prema svom najboljem znanju i s najvećom pažnjom. Međutim u slučaju kada stvarni troškovi popravka i možebitno utrošenih rezervnih dijelova premašuju procijenjene troškove popravka, Šivanol® zadržava pravo zaračunati stvarne troškove popravka i rezervnih dijelova.

Rok servisiranja: Šivanol® nastoji poštivati dogovorene rokove popravka, međutim kašnjenja u garancijskim popravcima koja traju do četrdeset pet (45) dana, te u izvan garancijskim popravcima koji traju do šezdeset (60) dana ne opravdavaju odustajanje od narudžbe.

Modeli strojeva, stariji od određenog broja godina: Šivanol®    će učiniti sve što je u njegovoj moći da izvrši stručni popravak svakog stroja kupljenog u Šivanol®. Unatoč toga zadržava pravo ograničiti raspoloživost rezervnih dijelova za strojeve koji se više ne proizvode. Raspoloživost rezervnih dijelova mjeri se od zadnjeg dana proizvodnje te se razlikuje u odnosu na skupine proizvoda. Šivanol® će stranku najkasnije u roku šezdeset (60) dana od prijema narudžbe obavijestiti da popravak nije moguće izvršiti, a također će navesti razlog zbog čega popravak nije moguće izvršiti.

Rok za preuzimanje: Preuzimanje popravljenih proizvoda mora biti obavljeno u roku sedam (7) dana od datuma obavijesti o izvršenom popravku. Kao obavijest o izvršenom popravku također se smatra zahtjev za plaćanje. U slučaju da stranka obavijest nije primila, ima obvezu preuzeti proizvod u roku  jednog (1) mjeseca od datuma narudžbe za popravak. Nakon isteka naprijed navedenog roka za preuzimanje, Šivanol® će tri (3) mjeseca proizvod čuvati, a troškove čuvanja i rizike preuzima stranka; Šivanol® će joj također obračunati zakonske kamate za neplaćene obveze. Ako naprijed navedeni rok za čuvanje proizvoda nakon isteka roka za preuzimanje, istekne, smatra se da je stranka opremu ostavila s namjerom odricanja vlasničkog prava nad proizvodom: vlasničko pravo prelazi na Šivanol®, a stranka se odriče svakog zahtjeva u odnosu na Šivanol® s naslova prelaska vlasničkog prava na proizvodu.

U Zagrebu , 1. svibnja 2022.